Winners and Accepted List For Exhibition

Winners

 

Mojtaba Kaki

 

Parastoo Taheri

 

 

Painting Section Sort Alphabetically

 

Elahe Akbari

 

Fatemeh Alikhani

 

Zahra Alizadeh

 

Najmeh Amini

 

Hamideh Azimi

 

Farahnaz Bagher Pour

 

Fatemeh Bagheri

 

Aida Balanchi

 

Zahra Barahimi  Varnoosfaderani

 

Amir Boresh Navard

 

Pantea Bayat

 

Seyed Hosein Chavooshi Vani

 

Hanieh Davami

 

Zahra Dehghan

 

Bahar Didegah

 

Emad Ebrahimi

 

Maryam Eisavi

 

Atiyeh Ghalandari

 

Farzad Ghazi Zahedi

 

Shahrzad Ghazi Zahedi

 

Sajad Gommar

 

Fatemeh Gorgandi

 

Nojan Hagh Doost

 

Faezeh Hammami

 

Samaneh Hasan Khani

 

Hosein Hasan Shahi

 

Sommayeh Hasan Zadeh

 

Mahnaz Hasan Pour

 

Badri Hashemi Zaad

 

Vahid Heidari

 

Zohreh Jafar Abadi

 

Mehdi Jalali

 

Aida Kabiri

 

Mojtaba Kaki

 

Niloofar Kamali Dehghan

 

Faezeh Karami Noori

 

Fahimeh Kargar

 

Sorayya Kazem Nejad

 

Sommayeh Khani

 

Yasaman Khanjari

 

Fatemeh Kowsar Rahimi

 

Paria Malmir

 

Baharak Malek Moghaddam

 

Sara Mansoor Far

 

Afsaneh Mohammadi

 

Aamin Mohammadi

 

Khadijeh Mohseni

 

Ghazal Mojtahedi

 

Parisa Mombeini

 

Azim Morakabatchi

 

Mohadeseh Movaghar

 

Sahar Musavi

 

Nasrin Najafi

 

Sara Nemati Hesar

 

Maryam NeshastehRiz

 

Lida Poolaki

 

Samin Reshad Sedghi

 

Leila Rezvani

 

Jamileh Sadri (Bita)

 

Aida Salami

 

Shadi Salimi

 

Gisoo Samimi

 

Bahareh Sarab

 

Sadaf Seyyed Rezaie

 

Ghazal Shahbazi

 

Hoda Shahidi Zandi

 

Shirin Shahin Raad

 

Fatemeh Shakoori

 

Parvin Shojaie (Parand)

 

Zahra Soltani Nejad

 

Mohsen Taghi Zadeh

 

Parastoo Taheri

 

Hamideh Tohidi

 

Rira Vaez (Rahil Vaez Pour)

 

Behnam Valadvand

 

La'aya Yousefi

 

Samaneh Yousefi

 

Ensieh Zargar

 

Elnaz Zarrin